Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Dydaktyka » Kierunki/Przedmioty
Przedmiot Rok studiów Semestr Wykłady
(h)
Ćwiczenia (h)
Biologia (I stopień)  >>>
Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowych I 1 30 30
Badania naukowe na Wydziale III 5   30
Ekologia biosfery
(blok Ekologia)
III 5 30 15
Ewolucja, historia i zastosowanie roślin użytkowych
(blok Biologia roślin)
III 5 15  
Pracownia projektowa III 5   60
Podstawy aerobiologii
(blok Ekologia)
III 6   15
Seminarium III 6   30
Pracownia dyplomowa III 6   90
Biologia (II stopień)  >>>
Ekologia roślin I 1 30  
Hydrobiologia I 2 30  
Bioróżnorodność i ochrona wód słodkich I 2 30  
Paleoekologia I 2 15  
Struktura populacji i fitocenoz I 2 15  
Fitogeografia II 3 15  
Seminarium I
    Ekologia roślin i ochrona
    przyrody
    Hydrobiologia
    Paleoekologia i archeobotanika
I 1, 2   30+30
Seminarium II
    Ekologia roślin i ochrona
    przyrody
    Hydrobiologia
    Paleoekologia i archeobotanika
II 3, 4   30+30
Pracownia specjalnościowa
    Ekologia roślin i ochrona
    przyrody
    Hydrobiologia
    Paleoekologia i archeobotanika
I, II 1, 2, 3   120+120+160
Pracownia dyplomowa
    Ekologia roślin i ochrona
    przyrody
    Hydrobiologia
    Paleoekologia i archeobotanika
II 4   105
Biologia medyczna (I stopień)  >>>
Podstawy aerobiologii II 4 15 15
Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody (II stopień)  >>>
Struktura, funkcjonowanie i przekształcenia ekosystemów lądowych I 1 20 10
Bioróżnorodność i ochrona wód słodkich II 3 (wykł.),
4 (ćwicz.)
30 15
Seminarium I I 1, 2   30+30
Seminarium II 2 3, 4   30+30
Pracownia specjalnościowa I, II 1, 2, 3   60+90+90
Pracownia dyplomowa II 4   90
Ochrona środowiska (I stopień)  >>>
Ekologia wód śródlądowych II 4 30  
Biogeograficzne skutki antropopresji III 5 15  
Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych III 5 15  
Ekologia roślin III 6 30  
Seminarium dyplomowe III 6   30
Pracownia dyplomowa III 6   60
Ochrona środowiska (II stopień)  >>>
Seminarium magisterskie II 3, 4   30+30
Pracownia magisterska II 3, 4   180
Archeologia (I stopień)  >>>
Paleoekologia z elementami archeobotaniki II 3 (wykł.),
4 (ćwicz.)
30 30
Bioinformatyka (makrokierunek, I stopień)  >>>
Bioróżnorodność i ewolucja II 4 30 45